BuildSafe Integritetspolicy – Arbetsplatsintroduktion

1.              Kontaktuppgifter och bakgrund

1.1          Tjänsten BuildSafe (”Tjänsten”) tillhandahålls av BuildSafe Sweden AB, org. nr 559001-9179, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, Sverige, telefonnummer +46 8 480 011 00, e-post: gdpr@buildsafe.se (”BuildSafe” eller ”vi”) till din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. BuildSafes kund (hädanefter ”Kunden”).

1.2           BuildSafe är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din registrering av ett användarkonto för Tjänsten och för den behandling som sker i syfte att administrera ditt användarkonto för Tjänsten.

2.              Vilka personuppgifter behandlar BuildSafe?

I samband med registreringen av ditt användarkonto för Tjänsten registreras ditt namn, personnummer, ID06-kort med kortnummer, kopia av ID-kort eller liknande identitetsbevis, kopia av yrkes-, tillståndsbevis eller certifikat, bild, e-postadress, telefonnummer, yrkesroll, arbetsgivare, arbetsplats, uppdragslängd, kopia av signatur, och kontaktuppgifter till närmast anhörig (namn, telefonnummer, mail, bostadsadress och relation).

Vid din eller annan användares användning av Tjänsten registreras även uppgifter om exempelvis avvikelser, observationer, olyckor, ansvar etc. som kan innehålla personuppgifter om dig eller andra. BuildSafe behandlar sådana uppgifter på uppdrag av Kunden som är personuppgiftsansvarig. Sådan behandling omfattas inte av denna integritetspolicy. För mer information om den behandling som Kunden är personuppgiftsansvarig för bör du kontakta Kunden.

3.              Vad används uppgifterna till och vad är den lagliga grunden för det?

3.1           Dina personuppgifter behandlas för att BuildSafe ska kunna tillhandahålla dig ett användarkonto, ge dig tillgång till Tjänsten och administrera ditt användarkonto för Tjänsten.

3.2           Ovan beskrivna behandling sker med ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke till behandlingen som BuildSafe utför som en del av registreringsprocessen för nya användare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på gdpr@buildsafe.se eller via vår supportchatfunktion i appen eller på webplattformen. Om du återkallar ditt samtycke kommer BuildSafe att avsluta ditt användarkonto och BuildSafe kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av behandlingen som skedde med stöd av samtycket innan det återkallades. Tänk på att även om du återkallar ditt samtycke så kan Tjänsten innehålla personuppgifter om dig som BuildSafe behandlar på uppdrag av Kunden och behandlingen av sådana uppgifter påverkas inte av återkallandet av det samtycke som du har gett till BuildSafe.

BuildSafe kan även komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot BuildSafe eller andras rättigheter. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

BuildSafes intresse av att utreda misstanke om och vidta åtgärder vid missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy;

BuildSafes intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;

tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas; och/eller

svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

4.              Vem får ta del av personuppgifterna?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med punkt 3.3.

BuildSafe kan komma att låta tredje part som behandlar personuppgifter på BuildSafes uppdrag, såsom företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten samt koncernbolag, ta del av dina personuppgifter för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

5.              Överföring av personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter (såsom service- och supporttjänsteföretag eller koncernbolag), som behandlar dina personuppgifter på BuildSafes uppdrag och vilka är etablerade i ett land utanför EU/EES (s.k. tredje land).

I de fall personuppgifterna överförs till ett tredje land som inte omfattas av ett beslut av EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer överföringen av dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder genom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, Privacy Sheild-certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller en leverantörs bindande företagsbestämmelser. Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen för din granskning genom att kontakta BuildSafe. BuildSafes kontaktinformation hittar du under punkt 1.1 ovan.

6.              Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter sparas så länge du har ett användarkonto för Tjänsten. BuildSafe bevarar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användarkonto, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka BuildSafes rättsliga intressen (t.ex. vid en pågående juridisk process) och i sådant fall endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med den fortsatta behandlingen.

Även om du väljer att ta bort ditt användarkonto kan Tjänsten fortfarande komma att innehålla personuppgifter om dig vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för och vilka inte omfattas av denna integritetspolicy.

7.              Cookies

7.1           Vi använder cookie (även kallat kakor) i enlighet med tabellen nedan. En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på din dator via din webbläsare (om du tillåter detta) och som möjliggör för webbplatsens eller leverantörens system att känna igen din webbläsare och spara och komma ihåg viss informaiton.

7.2           Vi använder följande cookies på våra webbplatser:

Cookie

Domännamn

Beskrivning

Lagring

bs_oauth_token

app.buildsafe.se

dev2.buildsafe.se

Data som lagras: hash string

Vi använder denna cookie för att avgöra om aktuell auth token fortfarande är aktiv eller om vi ska förnya den.

Raderas automatiskt vid utloggning

hideInfoBar

app.buildsafe.se

dev2.buildsafe.se

Data som lagras: boolean (true | false)

Vi använder denna cookie för att visa/gömma info bar avseende planerat underhåll

Raderas automatiskt

_ga

.buildsafe.se

Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Google Analytics)

Vi använder denna cookie för  analys av användarspårning (user analytics tracking)

2 år

intercom-lou-qje3m76n

.buildsafe.se

Data som lagras: number

Tredjepartscookie (Intercom)

Vi använder denna kaka för anvädnarchatten

1 år

intercom-session-qje3m76n

.buildsafe.se

Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Intercom)

Vi använder denna kaka för anvädnarchatten

1 vecka

mp_6425bd315454e3fdb0cd131a36b72f95_mixpanel

.buildsafe.se

Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Mixpanel)

Vi använder denna cookie för  analys av användarspårning (user analytics tracking)

1 år

mp_aedf060bce27fc35d9629e6409cdb1b6_mixpanel

.buildsafe.se

Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Mixpanel)

Vi använder denna cookie för  analys av användarspårning (user analytics tracking)

1 år

 

8.              Dina rättigheter

8.1           Du har rätt att i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning begära tillgång till dina personuppgifter och begära information om BuildSafes behandling av dina personuppgifter samt rättelse, blockering respektive radering av dina personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna är felaktiga, missvisande eller obsoleta. Du har även rätt att under vissa förutsättningar invända mot och begära begränsning av behandlingen.

8.2           Personuppgifter som du själv tillhandahållit BuildSafe har du även, i den mån det framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, rätt att få ut en kopia av i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Du har även rätt att begära att sådana uppgifter ska överföras från BuildSafe direkt till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för BuildSafe (s.k. dataportabilitet).

8.3           Du har rätt att, när som helst, lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att den behandling av dina personuppgifter som BuildSafe utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

8.4           Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy, har synpunkter på BuildSafes behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta BuildSafe. BuildSafes kontaktinformation hittar du under punkt 1.1 ovan.

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv