BuildSafe ­Allmänna Villkor

 

Ladda ner senaste version

1. Definitioner

 • Med “Användare” avses anställd personal hos Kunden, konsulter, Kunders kunder eller underentreprenörer samt personal hos dessa, som inom Kundens projekt utför arbete åt/tillsammans med Kunden och som av Kunden tillåts använda Tjänsten.
 • Med “Analystjänster” avses de tilläggstjänster som BuildSafe erbjuder Kunden. Dessa tilläggstjänster finns beskrivna på BuildSafes hemsida www.buildsafe.se.
 • Med “Avgifter” avses abonnemangsavgift och andra avgifter för Tjänsten, Support, Underhåll och Analystjänster vilka Kunden ska betala för enligt Avtalet.
 • Med ”Avtalet” avser det avtal som träffats mellan BuildSafe och Kunden, inklusive samtliga bilagor därtill.
 • Med “Beställning” avses en beställning av Tjänsten i enlighet med Avtalet. Varje Beställning ska skriftligen godkännas av BuildSafe för att det ska utgöra ett bindande avtal.
 • Med ”Fel” avses en felaktighet i Tjänsten som medför att Tjänsten inte motsvarar Tjänstebeskrivningen.
 • Med “Immateriella Rättigheter” avses samtliga immateriella rättigheter såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner, oavsett geografiskt territorium.
 • Med “Innehåll” avses all data och information som laddas upp, publiceras, överförs och bearbetas genom Tjänsten av Kunden eller Användare.
 • Med “Problem” avses ett funktionsproblem som inte är ett Fel, utan ett problem som är hänförligt till Kundens användning av Tjänsten.
 • Med “Support” avses de supporttjänster som BuildSafe tillhandahåller enligt punkt 5 nedan.
 • Med “Tjänsten” avses den abonnemangstjänst som beskrivs i Tjänstebeskrivningen och som Kunden gjort en Beställning av.
 • Med ”Tjänstebeskrivningen” avses den funktionella och tekniska beskrivningen av de Tjänster BuildSafe tillhandahåller vid var tid. Tjänstebeskrivningen kan komma att justeras och uppdateras i samband med utveckling av Tjänsterna och uppgradering av de system BuildSafe använder.
 • Med “Pilottjänst” avses en del av Tjänsten eller annan tjänst som är under utveckling eller utvärdering och som anges som “demo”, “test”, “beta” eller “utvärdering” (eller liknande benämning).
 • Med “Underhåll” avses de underhållstjänster som BuildSafe tillhandahåller enligt punkt 5.

2. Nyttjanderätt

 • Nyttjanderätt Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv, begränsad, återkallelig rätt att koppla upp sig mot och använda Tjänsten under avtalstiden och i enlighet med bestämmelserna i Avtalet. Kunden har inte rätt att vidare överlåta eller upplåta nyttjanderätten av Tjänsten till tredje part.
 • Tekniska användarkrav Tillgång till och användning av Tjänsten kräver att Kunden är ansluten till internet och har tillgång till den tekniska utrustning som beskrivs i den vid var tid gällande Tjänstebeskrivningen. Kunden ansvarar för nätverksanslutning till internet för att kunna utnyttja Tjänsten.

3. Rättigheter

 • BuildSafe och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive Immateriella Rättigheter, hänförbara till Tjänsten.
 • Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av BuildSafes tillhandahållande av Tjänsten och/eller Kundens användning av Tjänsten ska tillfalla BuildSafe med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.
 • Kunden får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Tjänsten, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.
 • Rätt till Innehåll Allt Innehåll förblir Kundens egendom. BuildSafe äger dock rätt att använda Innehåll från Kunden för att exempelvis förbättra, utveckla och förändra Tjänsten, samt för att sammanställa statistik och annan information för att tillhandahålla Analystjänster. BuildSafe förbehåller sig även rätten att nyttja Innehåll på aggregerad nivå för tillhandahållande av kommersiella tjänster till tredje part, samt statistik- och marknadsföringsändamål.

4. Pilottjänster

 • I det fall Kunden erbjuds att prova Tjänsten under en Pilotperiod tillhandahålls den ”i befintligt skick” utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier. BuildSafe garanterar inte heller att Pilottjänsten uppfyller Kundens förväntningar, är felfri eller kan användas utan avbrott eller att samtliga fel och brister i Pilottjänsten kommer att åtgärdas. BuildSafe ansvarar vidare inte för skador av något slag, varken direkta eller indirekta, i samband med Kundens användning av Pilottjänsten.

5. Support och Underhåll

 • Om BuildSafe Service Level Agreement har bilagts Avtalet, ska BuildSafe tillhandahålla Support och Underhåll i enlighet med vad som anges i sådan bilaga.
 • Om inte annat framgår av BuildSafe Service Level Agreement eller om sådant dokument inte har bilagts Avtalet, tillhandahåller BuildSafe support vardagar mellan kl. 07.00 och 17.00 (CET) via (i) supportchat på BuildSafe webbplattform; (ii) e-post (support@buildsafe.se); (iii) telefon (+46 8 480 011 00). Vid brådskande ärenden utanför de tider som anges ovan kan Kunden kontakta BuildSafe via telefon (+46 8 480 011 00).

6. Kundens åtaganden

 • Registrering av Användare Det åligger Kunden att registrera de Användare som via Kunden ska tillåtas att utnyttja Tjänsten. Kunden ansvarar för att Användare endast använder Tjänsten i enlighet med Avtalet och för avsett ändamål.
 • Ingen otillåten användning Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten så att den utrustning som används för att tillhandahålla och använda Tjänsten eller annan datakommunikation förhindras eller störs. Kunden ska inte forcera några elektroniska hinder eller skydd som har anpassats för att skydda Tjänsten. Kunden får inte heller på något sätt ändra, dekompilera, demontera eller återskapa Tjänsten. Kunden förbinder sig att inte försöka få tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig eller avsedd för allmänheten, men som ingår i Tjänsten eller i något tredjepartssystem som är kopplat till Tjänsten.
 • Säkerhetskrav och riktlinjer Kunden ska följa alla de rimliga krav på säkerhet som ställs av BuildSafe och ansvara för korrekt och säker förvaring av alla accesskoder och att sådana koder används i enlighet med de regler som fastställs av BuildSafe. Kunden samtycker vidare till att följa BuildSafes riktlinjer för användning av Tjänsten.
 • Informationsöverföring Kunden ansvarar för att säkerställa att allt Innehåll och annan information som överförs genom användning av Tjänsten sker i överensstämmelse med gällande lagar och tillämpliga regelverk inbegripet men inte begränsat till lagstiftning avseende datasäkerhet, immateriella rättigheter, personuppgifter och marknadsföring. Kunden förbinder sig vidare att inte använda Tjänsten för något olagligt syfte eller för ändamål som kan medföra skada eller olägenhet för BuildSafe eller tredje part. Exempel på sådan användning är att sprida vilseledande information eller information som är provocerande eller stötande på moraliska, religiösa eller politiska grunder.
 • Tillstånd Kunden ska innan Innehåll överförs i Tjänsten säkerställa att nödvändiga tillstånd för att kunna använda Tjänsten har erhållits.
 • Virus Kunden ansvarar för att virusprogram och andra skadliga eller destruktiva program inte sprids eller överförs av Kunden vid användning av Tjänsten.
 • Rättighetsintrång Kunden förbinder sig att följa BuildSafes rimliga direktiv och instruktioner i syfte att skydda BuildSafes Immateriella Rättigheter till Tjänsten. Kunden förbinder sig att inte genom Tjänsten tillhandahålla Innehåll eller data som inkräktar på annans Immateriella Rättigheter.

7. Avstängning

 • BuildSafe har rätt att avbryta Kundens användning av Tjänsten om:
 • Kunden, trots påminnelse, inte betalar överenskomna avgifter i tid, eller
 • om Kunden eller Användare som hänför sig till Kunden har brutit mot någon av förpliktelserna enligt punkt 6

Trots avstängning av Tjänsten, ska Kunden vara skyldig att betala Avgifter till dess att Avtalet sagts upp i enlighet med bestämmelserna om uppsägning i Avtalet.

8. Analystjänster

 • BuildSafe tillhandahåller utöver Tjänsten en rad Analystjänster. Dessa Analystjänster ingår inte i Tjänsten utan avropas särskilt. Det finns en beskrivning av Analystjänsterna på BuildSafes hemsida, www.buildsafe.se. Om Kunden har avropat Analystjänster ska sådana Analystjänster omfattas av dessa Allmänna Villkor.

 9. Priser, skatter och betalningsvillkor

 • Samtliga uppgifter om priser framgår av Avtalet. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.
 • Om inte annat anges i Avtalet sker fakturering månadsvis i förskott. Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.
 • Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). BuildSafe äger även rätt att debitera Kunden förseningsavgift enligt tillämplig lag.

10. Personuppgifter

 • I den mån BuildSafe behandlar personuppgifter för Kundens räkning regleras sådan behandling av BuildSafes Personuppgiftsbiträdesavtal.

11. Underleverantörer

 • BuildSafe äger rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. BuildSafe ansvarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

12. Begränsade garantier

 • Tjänsten BuildSafe garanterar att Tjänsten, under förutsättning att den används på sådant sätt som anges i Tjänstebeskrivningen, kommer att fungera huvudsakligen enligt Tjänstebeskrivningen. Fel som påverkar Kundens användning av Tjänsten negativt kommer att åtgärdas av BuildSafe på det sätt som anges i Support- och Underhållsåtagandet enligt punkt 5 ovan. Härutöver har BuildSafe inget ytterligare ansvar för Tjänsten.
 • Support och Underhåll samt Analystjänster BuildSafe garanterar att Support och Underhåll i enlighet med punkt 5 ovan samt Analystjänsterna, kommer att utföras på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
 • Uttömmande garanti Utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet lämnar BuildSafe inga utfästelser eller garantier, inklusive men inte begränsat till garanti avseende lämplighet för allmänt eller särskilt ändamål.

13. Ansvarsbegränsning

 • Allmän ansvarsbegränsning BuildSafe ansvarar endast för direkta skador till följd av Avtalet, med de begränsningar som följer av punkten 12.3. BuildSafe ansvarar således inte för indirekta skador, såsom goodwill, utebliven vinst eller intäkt.
 • BuildSafe ska inte ansvara för:
 • störningar som uppstår till följd av Kundens användning av Tjänsten med annan utrustning, programvara eller tillbehör än det som föreskrivs av BuildSafe,
 • störningar som uppkommer till följd av Kundens användning av Tjänsten på ett annat sätt än som beskrivs i Tjänstebeskrivningen eller som orsakas av Kundens förändringar eller justeringar av Tjänsten, eller på grund av vårdslöshet hos Kunden, Användare eller en tredje part, eller som resultat av andra omständigheter som ligger utanför BuildSafes kontroll,
 • störningar på grund av att Kunden har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter till BuildSafe, eller
 • otillgänglighet eller störning av Tjänsten på grund av Kundens nätverksanslutning.
 • Skadeståndsbegränsning Om inte annat uttryckligen följer av Avtalet ska BuildSafes sammanlagda ansvar under Avtalet under någon 12-månadersperiod, under inga omständigheter överstiga de avgifter som Kunden betalat till BuildSafe i enlighet med Avtalet under den 12-månadersperiod som föregick den händelse eller händelser på vilka skadeståndsanspråket grundas.
 • Påföljdsbegränsning Ovan nämnda påföljder ska vara Kundens enda påföljder i anledning av BuildSafes avtalsbrott. Ansvarsbegränsningen enligt Avtalet ska inte gälla för skador orsakade genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Kunden ska skriftligen framställa krav om eventuella anspråk för att inte förlora sin rätt till talan snarast efter det att Kunden fått kännedom om omständigheterna som ger upphov till talan, dock senast tre (3) månader efter skadans uppkomst.

14. Sekretess

 • Definition Konfidentiell Information Parterna är införstådda med och accepterar att all information som erhålls från Part och dess anställda är hemlig och ska i enlighet med Avtalet anses vara ”Konfidentiell Information”. Konfidentiell Information innefattar bl.a. information som Part får tillgång till genom offertförfrågan, idéförslag, sammanställningar, presentationer i text eller annan form, dokumentation, affärsplaner, tekniska förhållanden och innovationer, know-how, juridiska och ekonomiska förhållanden m.m., samt den information som Parterna erhåller genom Avtalet, inbegripet innehållet i Avtalet.
 • Undantag Konfidentiell Information innefattar emellertid inte information som (a) är allmänt känd eller allmänt tillgänglig för allmänheten utan Parts brott mot Avtalet; (b) Part kan bevisa att Part haft kännedom om innan informationen erhölls från den andra Parten; eller (c) Part rättmätigt erhållit från tredje part som haft rätt att överlåta eller sprida informationen.
 • Sekretess Part förbinder sig att både under och efter avtalstiden inte yppa, publicera, eller på annat sätt obehörigt sprida Konfidentiell Information och att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i syfte att förhindra obehörig spridning av Konfidentiell Information. Part förbinder sig även att inte använda Konfidentiell Information för annat syfte än att uppfylla sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet eller för annat av den andra Parten skriftligen godkänt ändamål. Vardera Part är införstådd med att ett obehörigt avslöjande eller användande av Konfidentiell Information kan vara straffbart enligt lagen om skydd av företagshemligheter (1990:409), samt kan förorsaka den andra Parten betydande skada för vilken Part är ansvarig och skadeståndsskyldig. Part förbinder sig även att se till att samtliga av Partens anställda, innan dessa tar del av Konfidentiell Information, godkänner bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor. Alternativt har sådana anställda ingått sekretessbestämmelse motsvarande de villkor som anges i denna punkt 14.
 • Sekretessåtagandet enligt ovan ska dock inte förhindra BuildSafe att utnyttja Innehåll på aggregerad nivå för tillhandahållande av Analystjänster, eller för andra statistik- och marknadsföringsändamål.

15. Intrångsanspråk

 • BuildSafe ska hålla Kunden skadeslös för skadestånd som Kunden ålagts att betala enligt lagakraftvunnen dom eller skiljedom som grundar sig på att Tjänsten eller dess användning utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. BuildSafes ansvar gäller dock endast om:
 1. Kunden omedelbart informerar BuildSafe om kravet eller påståendet om intrång;
 2. BuildSafe får full kontroll över tvisten och hanteringen därav; samt
 • Kunden samverkar med BuildSafe vid hanteringen av tvisten och bistår BuildSafe i enlighet med BuildSafes rimliga instruktioner (Kunden äger dock inte rätt till kompensation för kostnader som kan uppstå för sådan samverkan, såsom arbetstid).
 • BuildSafe ska dock inte vara ansvarig för krav som grundar sig på:
 1. förändring av Tjänsten utförd av annan än BuildSafe;
 2. anpassning av Tjänsten i enlighet med Kundens instruktioner; eller
 • användning av Tjänsten i strid med Avtalet eller BuildSafes instruktioner i övrigt.
 • Om användningen av Tjänsten förhindras eller om BuildSafe rimligen anser att Tjänsten kan komma att bli föremål för intrångskrav ska BuildSafe, efter eget val och på egen bekostnad:
 • säkerställa Kundens rätt att använda Tjänsten;
 • förändra Tjänsten på sådant sätt att intrång inte längre sker; eller
 • om inget av ovanstående alternativ är möjligt, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och återbetala eventuellt förskottsbetalade avgifter.

16. Avtalstid och uppsägning

 • Avtalstid och uppsägning framgår av Avtalet. Om inget framgår av Avtalet ska den Avtalet gälla tillsvidare från och med dess undertecknande med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen.
 • Var Part äger rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp detta Avtal om;
 • den andra Parten begår ett väsentligt avtalsbrott, såsom dröjsmål med betalning, och, om rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande härom;
 • den andra Parten är på obestånd, ställer in sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar eller likvidationsförfarande, är i dröjsmål med betalning eller rimligen inte kan förväntas betala sina skulder i den ordning de förfaller; eller
 • rätt till sådan uppsägning framgår av Avtalet i övrigt.
 • Effekt av uppsägning Vid Avtalets upphörande ska BuildSafe på Kundens begäran återlämna eller radera Innehåll, förutom sådant Innehåll som BuildSafe nyttjar i enlighet med punkt 4. Begäran om återlämnande eller radering enligt denna punkt 15.3 ska framställas senast trettio (30) dagar efter Avtalets upphörande.

17. Övriga bestämmelser

 • Force Majeure Om endera Part är förhindrad att uppfylla sina åtaganden till följd av omständigheter utanför dess kontroll, som Parten inte rimligen hade kunnat förväntas förutse vid tidpunkten då Avtalet ingicks och vars följder Parten heller inte rimligen kunde ha undvikit eller förhindrat, eller som en följd av att Partens underleverantör varit förhindrad från att leverera varor eller tjänster på grund av omständigheter som angetts här, ska detta utgöra en grund för ansvarsbefrielse med en förlängning av tidsgränsen för uppfyllelse och befrielse från ansvar att betala förutbestämt skadestånd samt andra följder. Detta ska gälla oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter det överenskomna leveransdatumet av Tjänsten. Om uppfyllandet av Avtalet förhindras väsentligt i mer än sex (6) månader som en följd av sådana omständigheter som angetts ovan, ska endera Parten ha rätt att säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela den andra Parten om uppsägning. I ett sådant fall ska BuildSafe ha rätt till betalning för arbete som utförts samt kostnader som uppkommit fram till datumet då det meddelades att denna punkt 2 åberopas. I samband med detta har BuildSafe en skyldighet att rapportera och leverera resultatet av arbete som gjorts inte senare än datumet då betalningen görs. Om endera Part finner att omständigheterna som nämnts i detta stycke föreligger, ska Parten informera den andra Parten skriftligen utan fördröjning.
 • Överlåtelse Part äger inte rätt att överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet utan den andra Partens skriftliga medgivande.
 • Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg till Avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter för att äga giltighet.
 • Meddelanden Meddelanden i anledning av Avtalet ska lämnas skriftligen med bud eller e-post till respektive Parts adress angiven i Avtalet. Meddelandet via bud ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid överlämnandet och meddelande via e-post ska anses kommit mottagaren tillhanda vid kvittens på mottagande.
 • Lagval och tvistelösning Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, språket för förfarandet ska vara svenska, om Parterna inte har överenskommit något annat.

2018-01-31

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv