BuildSafe Integritetspolicy

Ladda ner senaste version

1. Kontaktuppgifter och bakgrund

1.1  Tjänsten BuildSafe (”Tjänsten”) tillhandahålls av BuildSafe Sweden AB, org. nr 559001-9179, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, Sverige, telefonnummer +46 8 480 011 00, e-post: gdpr@buildsafe.se (”BuildSafe” eller ”vi”) till din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. BuildSafes kund (hädanefter ”Kunden”).

1.2  BuildSafe är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din registrering av ett användarkonto för Tjänsten och för den behandling som sker i syfte att administrera ditt användarkonto för Tjänsten.

2. Vilka personuppgifter behandlar BuildSafe?

2.1  I samband med registreringen av ditt användarkonto för Tjänsten registreras ditt namn, personnummer, ID06-kort med kortnummer, kopia av ID-kort eller liknande identitetsbevis, kopia av yrkes-, tillståndsbevis eller certifikat, bild, e-postadress, telefonnummer, yrkesroll, arbetsgivare, arbetsplats, uppdragslängd, kopia av signatur, och kontaktuppgifter till närmast anhörig (namn, telefonnummer, mail, bostadsadress och relation). Samtliga personuppgifter som behandlas har vi samlat in direkt från dig.

2.2  Vid din eller annan användares användning av Tjänsten registreras även uppgifter om exempelvis avvikelser, observationer, olyckor, ansvar etc. som kan innehålla personuppgifter om dig eller andra. BuildSafe behandlar sådana uppgifter på uppdrag av Kunden som är personuppgiftsansvarig. Sådan behandling omfattas inte av denna integritetspolicy. För mer information om den behandling som Kunden är personuppgiftsansvarig för bör du kontakta Kunden.

3. Vad används uppgifterna till och vad är den lagliga grunden för det?

3.1  Dina personuppgifter behandlas för att BuildSafe ska kunna tillhandahålla dig ett användarkonto, ge dig tillgång till Tjänsten och administrera ditt användarkonto för Tjänsten.

3.2  Ovan beskrivna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vår hantering av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten enligt vad som beskrivs ovan.

3.3  BuildSafe kan även komma att använda dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot BuildSafe eller andras rättigheter. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning där följande intressen beaktas:

 • (a)  BuildSafes intresse av att utreda misstanke om och vidta åtgärder vid missbruk av Tjänsten eller brott mot användarvillkoren för Tjänsten eller denna integritetspolicy;
 • (b)  BuildSafes intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;
 • (c)  tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen utreds och bevisas;
 • och/eller
 • (d)  svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

3.4 BuildSafe kan även behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist. Sådan behandling sker med stöd av en intresseavvägning där BuildSafe har ett berättigat intresse av att kunna försvara sig mot anspråk samt föra talan och i samband med detta använda all information som är tillgänglig för BuildSafe, vilket kan inbegripa personuppgifter.

4. Vem får ta del av personuppgifterna?

4.1  Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med punkt 3.3. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter till externa rådgivare såsom t.ex. revisionbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga anspråk.

4.2  Vi kan komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

4.3  BuildSafe kan komma att låta tredje part som behandlar personuppgifter på BuildSafes uppdrag, såsom företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten samt koncernbolag, ta del av dina personuppgifter för behandling av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

5.1  Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter (såsom service- och supporttjänsteföretag eller koncernbolag), som behandlar dina personuppgifter på BuildSafes uppdrag och vilka är etablerade i ett land utanför EU/EES (s.k. tredje land).

5.2  I de fall personuppgifterna överförs till ett tredje land som inte omfattas av ett beslut av EU- kommissionen om adekvat skyddsnivå, kommer överföringen av dina personuppgifter skyddas av lämpliga skyddsåtgärder genom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen, Privacy Sheild-certifiering hos amerikanska handelsministeriet eller en leverantörs bindande företagsbestämmelser. Du kan få ta del av en kopia av den relevanta skyddsmekanismen för din granskning genom att kontakta BuildSafe. BuildSafes kontaktinformation hittar du under punkt 1.1 ovan.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

6.1  Dina personuppgifter sparas så länge du har ett användarkonto för Tjänsten. BuildSafe bevarar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användarkonto, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka BuildSafes rättsliga intressen (t.ex. vid en pågående juridisk process) och i sådant fall endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med den fortsatta behandlingen.

6.2  Även om du väljer att ta bort ditt användarkonto kan Tjänsten fortfarande komma att innehålla personuppgifter om dig vilka Kunden är personuppgiftsansvarig för och vilka inte omfattas av denna integritetspolicy. Personuppgifterna kommer däremot inte att behandlas för administration av användarkonto.

7. Cookies

7.1 Vi använder cookie (även kallat kakor) i enlighet med tabellen nedan. En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på din dator via din webbläsare (om du tillåter detta) och som möjliggör för webbplatsens eller leverantörens system att känna igen din webbläsare och spara och komma ihåg viss information.

7.2  Det finns olika typer av cookies, vilka brukar delas in i så kallade sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie är en cookie som lagras under den tid som du använder en webbplats och raderas när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras på din enhet under en viss tid eller löpande till dess att du tar bort den.

7.3  Utöver sessionscookies och permanenta cookies brukar cookies delas in i förstapartscookies och tredjepartscookies. En förstapartscookie är en cookie som ställs in av den webbplats du besöker. En tredjepartscookie är en cookie som ställs in av någon annan än webbplatsen, dvs. en tredje part (t.ex. Intercom).

7.4  Vi har delat in vår användning av cookies i tre kategorier, för att överskådliggöra de ändamål för vilka vi använder cookies. De kategorier av cookies vi använder är:

 • (a)  Analyscookies: vilka vi använder för att samla in och analysera statistik, t.ex. besöks- och klickhistorik.
 • (b)  Funktionella cookies: vilka vi använder för att möjliggöra användningen av vissa funktioner på webbplatsen.
 • (c)  Nödvändiga cookies: vilka vi använder för vi att över huvud taget ska kunna leverera de tjänster vi tillhandahåller via webbplatsen.

7.5  Du kan normalt sett hantera dina inställningar avseende cookies genom inställningarna i din webbläsare. Genom dessa inställningar kan du bl.a. blockera användningen av cookies, granska de cookies som används och som lagrats på din enhet samt radera de cookies som lagras. Om du är osäker på hur du finner inställningarna avseende cookies i den webbläsare du använder, rekommenderar vi att du använder hjälpavsnittet i webbläsaren.

7.6  Vi ber dig observera att du, om du väljer att blockera eller radera cookies, kan få en försämrad användarupplevelse då vissa funktioner på webbplatsen kan komma att otillgängliggöras till följd av att cookies inte får lagras.

7.7  Nu du väljer att inte låta webbplatsen lagra cookies rörande ditt surfande, kan en cookie komma att sättas på din enhet för att webbplatsen ska komma ihåg att inte sätta några cookies på enheten när du surfar. Vi ber dig uppmärksamma att om du väljer att radera samtliga cookies som lagras på din enhet, kan även denna cookie komma att raderas, varpå webbplatsen inte kommer kunna komma ihåg att du har blockerat användningen av cookies. Raderar du samtliga cookies behöver du därför gå in och blockera cookies på nytt.

7.8  Vi använder följande cookies på våra webbplatser:

Cookie Domännamn Beskrivning Lagring
bs_oauth_token app.buildsafe.se

dev2.buildsafe.se

Data som lagras: hash string

Vi använder denna cookie för att avgöra om aktuell auth token fortfarande är aktiv eller om vi ska förnya den.

Raderas automatiskt vid utloggning
hideInfoBar app.buildsafe.se

dev2.buildsafe.se

Data som lagras: boolean (true | false)

Vi använder denna cookie för att visa/gömma info bar avseende planerat underhåll

Raderas automatiskt
_ga .buildsafe.se Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Google Analytics)

Vi använder denna cookie för  analys av användarspårning (user analytics tracking)

2 år
intercom-lou-qje3m76n .buildsafe.se Data som lagras: number

Tredjepartscookie (Intercom)

Vi använder denna kaka för användarchatten

1 år
intercom-session-qje3m76n .buildsafe.se Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Intercom)

Vi använder denna kaka för användarchatten

1 vecka
mp_6425bd315454e3fdb0cd131a36b72f95_mixpanel .buildsafe.se Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Mixpanel)

Vi använder denna cookie för  analys av användarspårning (user analytics tracking)

1 år
mp_aedf060bce27fc35d9629e6409cdb1b6_mixpanel .buildsafe.se Data som lagras: hash string

Tredjepartscookie (Mixpanel)

Vi använder denna cookie för  analys av användarspårning (user analytics tracking)

1 år

7.9 För ytterligare information om cookies, samt hur du blockerar cookies i den webbläsare du använder, rekommenderar vi att du går in på http://www.minacookies.se/.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter i förhållande till BuildSafes behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • (a) Begära tillgång (s.k. registerutdrag)
  • Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
 • (b)  Begära rättelse
  • Du har, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgifter rättas.
 • (c)  Återkalla samtycke
  • I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter om det finns lagligt stöd för detta.
 • (d)  Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
  • Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har avgörande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
 • (e)  Begära radering
  • Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • (f)  Begära begränsning av behandling
  • Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.
 • (g)  Flytta din data (dataportabilitet)
  • Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ditt samtycke.

8.2 Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy, har synpunkter på BuildSafes behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta BuildSafe. BuildSafes kontaktinformation hittar du under punkt 1.1 ovan. Du har även alltid rätt att lämna in klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

****