Användarvillkor

Ladda ner senaste version

1. Bakgrund

1.1 BuildSafe Sweden AB, org. nr 559001-9179, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, (”BuildSafe” eller ”vi”) tillhandahåller tjänsten BuildSafe (”Tjänsten”) till din arbets- eller uppdragsgivare, dvs. BuildSafes kund (hädanefter ”Kunden”). 1.2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och informationsinnehåll som förknippas därmed. Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Tjänsten blir du bunden av Användarvillkoren vid all användning av Tjänsten.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Du får endast använda Tjänsten för avsett ändamål och i enlighet med tillämplig lagstiftning, Användarvillkoren och övriga instruktioner och villkor som anges i Tjänsten, på www.buildsafe.se eller på annat sätt meddelas av BuildSafe. 2.2 Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som BuildSafe använder för att skydda Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att BuildSafe eller Tjänstens användare lider skada. 2.3 Du förbinder dig även att inte försöka få tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig eller avsedd för allmänheten, men som ingår i Tjänsten eller i något tredjepartssystem som är kopplat till Tjänsten.

3. Användarkonto

3.1 Du ansvarar för att de kontaktuppgifter och övrig information som lämnas vid upprättande av ditt användarkonto är korrekta och förbinder dig att hålla din profil uppdaterad och aktuell. 3.2 Du ansvarar även för att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt och att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter. Ditt användarkonto är personligt och får inte delas med någon annan.

4. Avstängning

Om du använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren eller rimligen åsamkar BuildSafe eller Tjänsten skada har BuildSafe rätt att med omedelbar verkan stänga av ditt användarkonto till Tjänsten utan skyldighet att kompensera dig eller din arbets- eller uppdragsgivare härför.

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1 BuildSafe och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner) hänförbara till Tjänsten. 5.2 Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av BuildSafes tillhandahållande av Tjänsten och/eller din användning av Tjänsten ska tillfalla BuildSafe med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat. 5.3 Du får inte ändra, översätta, dekompilera, reproducera, kopiera, överlåta, demontera eller återskapa Tjänsten, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

6. Behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med BuildSafe Integritetspolicy.

7. Tillgänglighet

7.1 BuildSafe avser i möjligaste mån tillhandahålla Tjänsten utan tekniska störningar och fel, men kan inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. 7.2 BuildSafe förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Tjänsten utan att dessförinnan meddela härom.

8. Ändring av Användarvillkoren

8.1 BuildSafe förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Ändringar som inte uppenbarligen är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Om du inte accepterar förändringarna ska du avsluta ditt användarkonto. Du anses ha accepterat utförd ändring av Användarvillkoren genom fortsatt bruk av Tjänsten. 8.2 Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på https://www.buildsafe.se/policies-villkor/anvandarvillkor

9. Ansvarsbegränsning

Utöver det ersättningsansvar som åvilar BuildSafe enligt tvingande lagstiftning har BuildSafe ingen skyldighet att utge ersättning till dig för eventuell skada som uppstått i samband med Användarvillkoren, användning eller tillhandahållande av Tjänsten eller vid fel eller avbrott i Tjänsten. BuildSafe ersätter således vare sig direkt eller indirekt skada eller förlust, inklusive uteblivna intäkter och förlust av data.

10. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist med anledning av Användarvillkoren ska slutligen avgöras av allmän domstol. 2018-02-
Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv