Säkerhetsvecka hos Erlandsson

Erlandsson Bygg har genomfört sin första säkerhetsvecka. Veckan fokuserade på att identifiera förbättringsmöjligheter för att kunna hålla högsta möjliga säkerhet på arbetsplatserna.

Den första veckan i maj ägnade Erlandsson Bygg i Stockholm åt den allra viktigaste frågan för verksamheten: säkerheten. Under veckan deltog samtliga anställda från entreprenad och ROT-byggservice för att tillsammans bidra till att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Skyddsronder med BuildSafe

Veckan inleddes med att riktade skyddsronder utfördes digitalt med hjälp av BuildSafe i samtliga projekt. Skyddsronderna fokuserade på de allvarligaste riskerna och inkluderade även stickprovskontroller av bilar, personlig skyddsutrustning och kontroll av arbetsplatsernas ergonomi. All data sammanställdes sedan som underlag för förbättringsarbetet.

– Genom att arbeta med BuildSafe kunde vi enkelt dra ut statistik från skyddsronderna som hjälpte oss att punktmarkera brister och på så sätt motverka dem. BuildSafe hjälpte oss även att utvärdera våra underentreprenörer, säger Jenny Moberg, verksamhetsutvecklingschef på Erlandsson Bygg i Stockholm.

Förbättringar baserade på statistik

Baserat på statistiken från BuildSafe hölls sedan workshops för samtliga yrkeskategorier med fokus på diskussion och förbättringsförslag. Det blev även ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyten som resulterade i direkta åtgärder på både projekt- och bolagsnivå.

– Det är viktigt att engagera och involvera alla medarbetare för att komma fram till hur vi ska förbättra vårt arbetsmiljöarbete. Idéerna och förbättringsförslagen måste komma från den egna verksamheten och personalen, berättar Jenny Moberg.

Några förbättringsåtgärder som kommer att tillämpas i fler projekt framöver är bland annat: ökad användning av riktade ronder och insatser, större fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsmått vid utvärdering av underentreprenörer samt hårdare krav på uppföljning av både avvikelser och åtgärder.

Mål och uppföljning

Säkerhetsveckan avslutades med att summera de slutsatser och förbättringsåtgärder som kommit upp under veckan. Pris för bästa initiativ inom säkerhet och arbetsmiljö delades ut till sex medarbetare och till ett projekt. I och med att Erlandsson arbetar med BuildSafe kan de sätta tydliga mål för förbättringsåtgärderna och följa upp att företagsmålen uppfylls.

– I oktober kommer de specifika skyddsronderna och stickproven att utföras igen för att stämma av våra förbättringsåtgärder, avslutar Jenny Moberg.

Är du intresserad av hur din organisation eller ditt projekt kan arbeta digitalt med arbetsmiljön? Läs gärna vårt inlägg ”5 sätt data ger bättre arbetsmiljö”. Du kan även boka en demo så hör vi av oss!

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv