Prolog: Har vi råd med en god arbetsmiljö?

Sverige har högst byggkostnad i Europa och kostnaden för att bygga har ökat betydligt mer än KPI och kostnadsutvecklingen i landet i övrigt. Detta i kombination med att endast 2 procent av branschens aktörer har kontinuerlig ekonomisk lönsamhet renderar i att bl.a. arbetsmiljöarbetet prioriteras ned.

Det ses som en kostnad likt många andra som måste kapas. Överallt i debatten skriks det samtidigt efter lägenheter, massor av lägenheter. Det reella behovet beräknas vara ca: 600 000 stycken innan 2025.

Så hur motiverar vi samhällsbyggarbranschen att investera i arbetsmiljö, i en tid av hård belastning, tighta tidsplaner och stora besparingskrav? Finns det en motsats mellan lönsamhet och säkerhet?

Arbetsmiljö är först och främst en fråga om liv och död, att alla ska komma hem hela och oskadda efter en dag på jobbet. Det är dock viktigt at belysa något som många inte känner till, nämligen de positiva effekterna ett strategiskt arbetsmiljöarbete har på sista raden. McGraw Hill Construction Report (2013) undersökte hur ett urval av byggföretag påverkades efter det att de implementerat mer systematiska säkerhetsrutiner. Resultatet visade mängder med positiva effekter: 51 % ökade sin ROI, 43 % kortade ner den totala projekttiden, 82 % rapporterade att de fick ett ökad anseende, 71 % rapporterade färre olyckor, 66 % upplevde att de fick lättare att kontraktera nya kunder och 66 % rapporterade bättre projektkvalitet.

Josephson, P-E., Saukkoriipi, L. (2005). Slöseri i byggprojekt. SBUF Rapport 0507

Icke värdeskapande tid eller som de också kallas, slöserierna, i vår bransch är omfattande. Studier visar att cirka 30-40 % av ett projekts produktionskostnad är rena slöserier. Projekten har direkta kostnader knutna till hälsa och säkerhet. Den största kostnaden avser dock rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar. I ett räkneexempel ser vi att ett projekt med en bruttoarea på 10 000 kvm och en produktionskostnad på 42 046 kr (2015, SCB) kan sänka produktionskostnaden med 5 % (motsvarande cirka 20 miljoner) – bara med ett strategiskt arbetsmiljöarbete.

Vi är övertygade om att det högtryck vi i samhällsbyggarbranschen lever och verkar i just nu ger upphov till fler potentiellt farliga situationer. Bygg snabbt, bygg billigt och gärna färdigt igår – brukar det heta. Vår uppmaning är att inte glömma säkerheten i all denna byggmani.

Tre tips för lyckat arbetsmiljöarbete och ökad lönsamhet:

  1. Öka digitaliseringen – använd bra verktyg som underlättar och frigör tid
  2. Upprätta stödjande processer – satsa på att utveckla dina medarbetare och stödet för dem
  3. Ständiga förbättringar – sträva alltid att uppnå nya mål genom att mäta, utvärdera och förbättra

Kort och gott leder ett systematiskt arbetsmiljöarbete till en mer attraktiv arbetsgivare, en säkrare arbetsplats, och kostnadsreduceringar.

Det finns ingen motsats mellan säkerhet och lönsamhet.

Jimmy Dahlström & Fanny Skoglund, Prolog

Jimmy är Regionchef och är specialiserad på supply chain management och förändringsledning. Med över 8 års erfarenhet av förändringsarbete i samhällsbyggandet har Jimmy en bred kunskap och kompetens inom samhällsbyggandet. Han är även medlem i Ingenjörer utan gränser, bloggar för Byggindustrin samt ordförande för region Storstockholm i Samhällsbyggarna.

Fanny är managementkonsult på Prolog, hon är specialiserad på hållbarhet och supply chain management och arbetar med förändringsledning och processledning inom samhällsbyggarbranschen.

Relaterade inlägg

Arrow-up

Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv