I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn omfattar hantering av personuppgifter vid användning av vår webbplats, digitala kanaler och i samband med användning av de tjänster och appar som hänvisar till denna policy.

Integritetspolicyn omfattar inte den hantering av personuppgifter som vi genomför för våra kunders räkning som ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Med personuppgifter menas information som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar och våra interna riktlinjer och rutiner.

VEM OMFATTAS AV DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna integritetspolicy omfattar dig som är:

 • Användare av våra webbplatser och digitala kanaler, samt våra tjänster som hänvisar till denna policy.

 • Kontaktperson hos en kund, leverantör eller samarbetspartner till oss.

 • Anhörig till en medarbetare hos oss.Extern person och har kontakt eller på annat sätt kommunicerar med oss.

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

Buildsafe Sweden AB, org. nr. 559001-9179, (”vi”, ”oss”, ”vår”) ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Kontaktuppgifter hittar du längre ner.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.

 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och

  telefonnummer.

 • Profiluppgifter. Uppgifter som rör din profil, t.ex. din titel, namn på och adress till företaget eller

  organisationen som du tillhör och, för anhöriga, uppgift om relationen till vår medarbetare.

 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av webbplatsen och våra digitala kanaler och tjänster, t.ex. klick och besök på webbplatsen och i övrigt ditt beteende på webbplatsen och i våra digitala kanaler.

 • Beställningsuppgifter. Uppgifter om beställd vara eller tjänst, t.ex. varan eller tjänsten, pris och leverans-eller uppdragstid.

 • Kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden eller svar som du lämnar när du deltar i en enkätundersökning.

 • Bildmaterial. Uppgifter såsom din bild som har fotograferats för identifieringssyfte.

 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats eller digitala kanaler eller vid användning av tjänsten, t.ex. Device ID, IP-adress, version av app, typ av enhet och version av webbläsare och operativsystem.

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter från:

 • Dig själv. Vi samlar in personuppgifter från dig själv exempelvis när du kontaktar oss, besöker vår webbplats eller andra digitala kanaler, anmäler dig till en utbildning eller ett event, skapar ett användarkonto i vår tjänst eller deltar i en enkätundersökning.

 • Koncernbolag. Vi tillhör Infobric-koncernen och samarbetar med andra bolag inom koncernen. I samband med det kan vi samla in uppgifter från andra koncernbolag, t.ex. för att besvara frågor eller för att kommunicera erbjudanden. Se även längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

 • Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar (t.ex. Facebook eller LinkedIn) samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler.
 • Samarbetspartners. Vi kan samla in dina personuppgifter från samarbetspartners, t.ex. i samband med att vi genomför ett event eller en annan aktivitet tillsammans med sådan samarbetspartner.Allmänt tillgängliga källor. Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

 • Allmänt tillgängliga källor. Vi kan samla in dina personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, t.ex. webbplatser, olika register och databaser.

 • Externa personer. Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Nedan listar vi varför vi hanterar personuppgifter i olika fall. Samtliga behandlingar behöver inte gälla för dig, utan beror på vilken relation du har till oss, se avsnittet ovan om vem som omfattas av denna integritetspolicy. För att läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi hanterar personuppgifter för respektive syfte, se vår detaljerade information om vår hantering av personuppgifter.

Hantera beställningar

För att hantera beställningar av varor eller tjänster från kunder och leverantörer använder vi i förekommande fall dina personuppgifter när du är kontaktperson för kunden eller leverantören för detta syfte, t.ex. för att hantera beställningsbekräftelser och kommunicera med dig angående beställningen.

Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Om du är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss hanterar vi dina personuppgifter för att hantera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet, t.ex. för att registrera dig som kontaktperson, hantera och arkivera avtal, samt för att administrera fakturor.

Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners

Vi hanterar dina personuppgifter som är kontaktperson för en kund, leverantör eller samarbetsparter till oss när det är nödvändigt för att följa upp och utvärdera kund- eller leverantörsförhållandet eller samarbetet.

Kommunicera om oss och vår verksamhet

Vi använder dina personuppgifter för att kommunicera om oss och vår verksamhet i olika kanaler. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer

I samband med kommunikation, t.ex. genom e-post, mellan medarbetare och externa personer hanterar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kommunicera erbjudanden i olika kanaler

Vi hanterar dina personuppgifter för att kommunicera erbjudanden till dig till dig från oss och våra samarbetspartners i olika digitala kanaler, t.ex. via e-post eller på sociala medier. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket. För detta syfte kan viss profilering av dina uppgifter ske genom analys av din användning av våra webbplatser, digitala kanaler och tjänster. Detta för att vi bättre ska kunna anpassa våra erbjudanden.

Vi delar även för detta syfte dina personuppgifter med sociala nätverksplattformar. Se längre ner under avsnittet om vilka mottagare som personuppgifter delas med för mer information.

Hantera vårt nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera vårt nyhetsbrev, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet.

Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter på en övergripande nivå och statistik i syfte att följa upp och utvärdera verksamheten.

Utveckla och förbättra verksamheten

Vi använder dina personuppgifter när vi genomför övergripande analyser för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra affärsmetoder och -strategier. Ingen profilering sker inom ramen för denna behandling.

Dokumentera verksamheten
Vi använder dina uppgifter för att i förekommande fall dokumentera vår verksamhet, t.ex. för att hantera och spara avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter
När du anmäler dig till en utbildning, ett event eller annan aktivitet som vi arrangerar hanterar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller för att kommunicera med dig om utbildningen, eventet eller aktiviteten.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice
Om du kontaktar oss, t.ex. via e-post eller telefon, använder vi dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga och, om det företag eller organisation som du tillhör är en kund till oss, för att tillhandahålla kundservice.

Genomföra enkätundersökningar
Om du väljer att delta i en enkätundersökning som vi genomför samlar vi in de personuppgifter som du lämnar i samband med enkätundersökningen. Dina åsikter om vår verksamhet och tjänster är viktiga för oss. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Hantera användarkonton i våra tjänster
Om du har registrerat ett användarkonto för vår tjänst hanterar vi dina personuppgifter för att hantera ditt användarkonto, t.ex. för att registrera ditt användarkonto, ge dig tillgång till tjänsten och kommunicera med dig för detta syfte. Du behöver lämna den information som vi efterfrågar vid registrering av ditt användarkonto. I annat fall kan du inte tjänsten.

Kommunicera om våra tjänster
Om du använder våra tjänster hanterar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående dessa, t.ex. meddela dig om uppdateringar till tjänsten, lämna driftinformation eller för att besvara frågor som du har om tjänsten.

Möjliggöra funktionalitet på vår webbplats
För att möjliggöra funktionalitet på våra webbplatser, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, hanterar vi när det är nödvändigt dina personuppgifter. Detta för att kunna ge en bättre användarupplevelse på våra webbplatser.

Följa upp och utvärdera användningen av vår webbplats, våra digitala kanaler och tjänster
Det är viktigt för oss att förstå hur vår webbplats och våra digitala kanaler och tjänster används. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra vår webbplats, våra digitala kanaler och tjänster. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte t.ex. när vi samlar in och analyserar besöks- och användarstatistik om hur vår webbplats och våra digitala kanaler och tjänster används.

Inspelning av telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte
Om du kontaktar oss via telefon kan vi i förekommande fall spela in telefonsamtalet i utbildnings- och kvalitetssyfte. Du kommer i sådant fall att få information om detta i samband med att du ringer in och kan välja om du motsätter dig att ditt samtal spelas in för detta syfte.

Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse
Om du är anhörig till en medarbetare använder vi dina personuppgifter i förekommande fall för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller en liknande händelse rörande medarbetaren, inklusive för att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav, t.ex. i samband med en tvist eller en rättsprocess. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

Uppfylla rättsliga skyldigheter
För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i bokförings- eller i dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

VILKA MOTTAGARE DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Du kan läsa mer om vilka kategorier av uppgifter och med stöd av vilken laglig grund vi delar dina uppgifter med olika motta- gare i vår detaljerade information om hantering av dina personuppgifter

 • Koncernbolag. Vi tillhör Infobric-koncernen och samarbetar med andra bolag inom koncernen. I samband med det kan vi dela uppgifter med andra koncernbolag, t.ex. i samband med kommunikation.

 • Sociala nätverksplattformar. För att kommunicera erbjudanden i våra digitala kanaler och på andra webbplatser delar vi personuppgifter med sociala nätverksplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar – i förekommande fall – vi och berörd sociala nätverksplattform gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock i sådant fall ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. Vi har ingått särskilda arrangemang med berörda plattformar som beskriver vilken roll och vilket ansvar som vi respektive plattformen har vid användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del av det väsentliga innehållet i dessa arrangemang. Kontakta vår oss för att få denna information.

 • Samarbetspartners. I samband med kommunikation eller event och andra aktiviteter delar vi i förekommande fall personuppgifter med samarbetspartners.

 • Externa personer. Vi kan även samla in personuppgifter om dig från andra externa personer som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. i samband med kommunikation.

 • Tjänsteleverantörer. För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster (t.ex. lagring) och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

 • Övriga mottagare. I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

  • hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,
  • hantera och bemöta rättsliga krav,
  • uppfylla rättsliga skyldigheter,
  • svara på en förfrågan, och
  • skydda och garantera säkerheten för vår personal.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare
eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
 • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
 • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, vilket du exempelvis kan göra genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att kontakta oss.

 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter och du kan då, i vart fall under en viss tid, stoppa oss från använda dina personuppgifter annat än för att exempelvis hantera och bemöta rättsliga krav eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

 • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.

 • Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

KAKOR OCH ANDRA TEKNIKER
Vi använder oss av kakor och andra tekniker på vår webbplats. För mer information om vår användning av kakor och andra tekniker, vänligen se vår information om användning av kakor på vår hemsida buildsafe.se

VAR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området i ljuset av mottagarlandets lagstiftning. Normalt ingår vi dataöverföringsavtal som innehåller s.k. standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter.Om du vill ha närmare information om till vilka länder utanför EU/EES-området vi överför dina personuppgifter och vilka skyddsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna som du hittar längre ner.

UPPDATERINGAR TILL DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. I sådant fall kommer vi att meddela detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns allt publicerad på denna sida.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Om du har frågor om denna policy eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till din tillsynsmyndighet. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndighet (www.imy.se).

Buildsafe Sweden AB
Organisationsnummer: 559001-9179

Adress: Gustavslundsvägen 147, 1TR, 167 51 Bromma

E-post: support@buildsafe.se

Sverige: +46 08 480 011 00

Norge: +47 23 65 26 83

UK: +44 1273 977631

 

Detaljerad information om hantering av personuppgifter

NÄR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter som vi hanterar, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna för respektive behandling.

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
Hantera beställningar • Beställningsuppgifter • Identitetsuppgifter • Kontaktuppgifter • Profiluppgifter • Kommunikation Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera beställningar av varor och tjänster. Uppfyllande av avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma sker behandlingen för att uppfylla avtalet med den enskilda firman. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det är nödvändigt för att hantera beställningen och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners Beställningsuppgifter Identitetsuppgifter Kommunikation Kontaktuppgifter Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Uppfyllande av avtal. Om avtalet har träffats med en enskild firma sker behandlingen för att uppfylla avtalet med den enskilda firman. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Förhållandet är aktivt om du har haft kontakt med oss under den senaste tolvmånadersperioden.
Följa upp och utvärdera förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners Beställningsuppgifter Identitetsuppgifter Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp förhållandet till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Kommunicera om oss och vår • verksamhet Bild- och ljudmaterial Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera om oss, vår verksamhet och våra tjänster. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.
Kommunikation mellan medarbetare och externa personer Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Kommunikation Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation och därefter för en period om tio (10) år för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.
Kommunicera erbjudanden i olika kanaler Användargenererade uppgifter Beställningsuppgifter • Identitetsuppgifter • Kontaktuppgifter • Profiluppgifter • Tekniska uppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden till dig. Samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som det finns ett aktivt förhållande och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte. Om vi inte har något förhållande sparas uppgifterna för detta syfte under en period om tre (3) månader räknat från insamlingen av uppgifterna.
Hantera vårt nyhetsbrev Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och tillhandahålla vårt nyhetsbrev när du registrerat har dig för nyhetsbrevet. Personuppgifter sparas för detta syfte tillsvidare och till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet.
Följa upp och utvärdera verksamheten Identitetsuppgifter • Beställningsuppgifter • Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Utveckla och förbättra verksamheten Identitetsuppgifter • Beställningsuppgifter Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra verksamheten. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för insamlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Dokumentera verksamheten Bild- och ljudmaterial • Identitetsuppgifter • Kommunikation • Kontaktuppgifter • Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten. Personuppgifter sparas, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte.
Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter Bild- och ljudmaterial Identitetsuppgifter Kommunikation Kontaktuppgifter Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten. Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som aktiviteten genomförs och för en tid om upp till 13 månader därefter räknat från tidpunkten aktivitetens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera aktiviteten, samt för planering av eventuella framtida aktiviteter. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas. Bild- och ljudmaterial som samlats in bevaras tillsvidare och till dess att materialet raderats om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att dokumentera verksamheten.
Besvara frågor och tillhandahålla kundservice Beställningsuppgifter • Identitetsuppgifter • Kontaktuppgifter • Profiluppgifter • Kommunikation Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara dina frågor och för att tillhandahålla kundservice. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om 18 månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler, t.ex. i våra flöden på sociala medier, bevaras som utgångspunkt tillsvidare.
Genomföra enkätundersökningar Identitetsuppgifter • Kommunikation • Kontaktuppgifter • Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar i syfte att samla in dina åsikter om vår verksamhet och våra tjänster. Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som undersökningen genomförs och för en tid om tre (3) månader därefter för att sammanställa svaren i en rapport. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Hantera användarkonton i våra tjänster Identitetsuppgifter Kontaktuppgifter Tekniska uppgifter Uppfyllande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla användarvillkoren för tjänsten. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Användarkontot är aktivt om inloggning har skett under de senaste två (2) åren.
Kommunicera om våra tjänster Identitetsuppgifter • Kontaktuppgifter • Tekniska uppgifter Uppfyllande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla användarvillkoren för tjänsten. Personuppgifter sparas för detta syfte så länge som ditt användarkonto är aktivt. Användarkontot är aktivt om inloggning har skett under de senaste två (2) åren.
Möjliggöra funktionalitet på vår webbplats Tekniska uppgifter Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som dulämnargenomattacceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte. För information om hur länge dina personuppgifter sparas för dettasyfte,sevårinformation om användning av kakor på vår hemsida. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.
Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen och våradigitalakanaler Användargenererade uppgifter Tekniska uppgifter Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som dulämnargenomattacceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för detta syfte. För information om hur länge dina personuppgifter sparas för dettasyfte,sevårinformation om användning av kakor på vår hemsida. Framtagna rapporter på övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas
Inspelning av telefonsamtal i • utbildnings- och kvalitetssyfte Bild- och ljudmaterial Identitetsuppgifter • Kommunikation • Kontaktuppgifter • Profiluppgifter Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte. Personuppgifter sparas för detta syfte under en period om en (1) månad räknat från tidpunkten för samtalet.
Kommunicera vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse Identitetsuppgifter Kommunikation Kontaktuppgifter Profiluppgifter erättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att registrera dina uppgifter i vårt anhörigregister och för att kommunicera med dig vid olyckshändelse, sjukdom eller liknande händelse rörande en medarbetare. Personuppgifter sparas till dess medarbetaren anmäler annat, dock längst till och med det datum medarbetarens anställning eller uppdrag avslutats.
Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet Samtliga berörda kategorier av personuppgifter. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT- system. Personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till respektive berört ändamål med behandlingen. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen. Personuppgifter i säkerhetskopior sparas under en tid om 13 räknat från tidpunkten för säkerhetskopieringen.
Hantera och bemöta rättsliga krav Berörda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som det är nödvändigt för att hantera det rättsliga kravet i det enskilda fallet.
Uppfylla rättsliga skyldigheter Berörda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfyllarespektiverättslig skyldighet. Uppfylla rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldighetersomvihar. Personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsligaskyldighetsomvihar och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Som exempel bevaras personuppgifter i bokföringsmaterial i sju (7) räknat från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutades enligt bokföringslagen (1999:1078).

NÄR VI DELAR PERSONUPPGIFTER
Se nedan för detaljerad information om vilka kategorier av personuppgifter vi delar med olika kategorier av mottagare för olika syften och med stöd av vilken laglig grund.

Mottagare Ändamål Personuppgifter Rättslig grund
Koncernbolag Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar i tjänsten.
  Koncernbolag Kommunicera erbjudanden i olika kanaler
 • Beställningsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera och lämna erbjudanden till dig.
  Sociala nätverksplattformar Kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler
 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke som du lämnar genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för samma syfte.
  Externa personer Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar.
  Samarbetspartners Kommunikation mellan medarbetare och externa personer
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Profiluppgifter
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att medbetare och externa personer kommunicerar.
  Samarbetspartners Genomföra utbildningar, event och andra aktiviteter
 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Profiluppgifter
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra utbildningen, eventet eller aktiviteten.

  Övriga mottagare

  Ändamål Rättslig grund

  Hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten

  Endast de personuppgifter som är nödvändiga delas med mottagaren för detta syfte.

  Berättigat intresse.

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och förvärvarens berättigade intresse av att genomföra sammanslagningen eller försäljningen.

  Hantera och bemöta rättsliga krav

  Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga kravet i det enskilda fallet.

  Berättigat intresse.

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

  Uppfylla rättsliga skyldigheter

  Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

  Uppfylla rättslig skyldighet.

  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har.

  Svara på en förfrågan

  Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att svara på förfrågan.

  Berättigat intresse eller uppfylla rättslig skyldighet. I den utsträckning vi är skyldiga att besvara en förfrågan behandlas personuppgifter för att uppfylla den rättsliga skyldigheten. I annat fall sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning när det är nödvändigt för att tillgodose vårt och förfrågarens berättigade intresse av att vi svarar på förfrågan.

  Skydda och garantera säkerheten för vår personal

  Endast de kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för detta syfte, t.ex. för att anmäla en incident till rättsvårdande myndighe

  Berättigat intresse.

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda och garantera säkerheten för vår personal.

  Arrow-up

  Prenumerera på intressanta nyheter och perspektiv